دانلود پایان نامه روانشناسی

بررسی رابطه ی میزان خواب و صفات شخصیتی دانش آموزان دبیرستان


پایان نامه ی بررسی رابطه ی میزان خواب و صفات شخصیتی دانش آموزان دبیرستان

قسمتی از متن: خواب نقش بسیار مهمی را در رشد کودکان ایفا می کند، خواب نه تنها بر روی رشد جسمی رفتاری و احساسی کودک اثر گذار است بلکه به مقدار زیادی با عملکرد، یادگیری و شخصیت او در ارتباط می باشد (Gruber,2003). اختلال خواب در کودکان پدیده ای معمول است که در حالت حاد باعث به وجود آمدن اختلال در فعالیت های اساسی زندگی می شود. به نظر می رسد 25 درصد کودکان در زمانهای از دوران کودکی خود مشکل خواب را تجربه می کنند.(Mindell,1999). پژوهش هاى جدى در زمینه ساز و كار خواب، به ویژه خواب دیدن و میزان خواب، به دهه 1950 باز مى گردد. در این دهه، دانشمندان به كشفیات قابل توجهى دست یافتند. اكنون دانشمندان مى توانند آنچه را كه در طى شب برما مى گذرد تشریح و توصیف كنند. در حقیقت، خواب از 4 تا 6 چرخه تشكیل مى شود كه هر یك، از یك تا دو ساعت به طول مى انجامد. چرخه هاى خواب در افراد مختلف، به نسبت سن و موقعیت آنان متفاوت است. دانشمندان موفق شده اند دخالت برخى از ساختارهاى مغزى، واسطه هاى عصبى، هورمون هاى تسهیل كننده خواب یا هورمون هاى محرك بیدارى را بشناسند. پزشكان هم به نوبه خود، به كشفیات مهمى در زمینه اختلالات كم خوابى و بى خوابى دست یافته و هم اكنون فهرستى طولانى از داروهاى ضرورى را در دسترس دارند...

فهرست مطالب:

 • فصل اول
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف کلی
 • اهداف اختصاصی
 • فرضیه
 • تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها
 • فصل دوم
 • مبانی نظری تحقیق
 • شخصیت
 • حوزه های شخصیت
 • آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار
 • مضامین عمده در نظریه شخصیت
 • وحدت رفتار و مفهوم خویشتن
 • سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار
 • رابطه بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود
 • بخش دوم: خواب
 • حقیقت خواب
 • دو دیدگاه در مورد رؤیا و خواب دیدن
 • خواب سبب آرامش
 • پیشینه ی پژوهش
 • فصل سوم
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری و روش نمونه گیری
 • ابزار اندازه گیری پژوهش
 • شیوه ی نمره گذاری
 • اعتبار و روایی
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فصل چهارم
 • آمار توصیفی
 • نمودار هیستوگرام میزان خواب دانش آموزان
 • آمار استنباطی
 • فرضیه اول
 • فرضیه دوم
 • بررسی فرضیه سوم
 • بررسی فرضیه چهارم
 • بررسی فرضیه پنجم
 • فصل پنجم
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • منابع و مأخذ
...

فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش تعداد صفحات: 62


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392ساعت 16:16  توسط سارا  | 

بررسی رابطه بین خود كارآمدی با اضطراب


تحقیق روانشناسی : بررسی رابطه بین خود كارآمدی با اضطراب و حل مسئله در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور مركز

چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بررسی رابطه خود كارآمدی با اضطراب و حل مسئله در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور مركز ------ در سال تحصیلی 92-91 انجام گردیده است. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور كه در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل هستند تشكیل می دهند. و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به تعداد 50 نفر(دختر32 و پسر18) انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های خودكارآمدی عمومی، اضطراب بك و پرسشنامه حل مسئله (PSL) جهت اندازه گیری متغیرها استفاده شد. جهت تجزیه تحلیل اطلاعات از روشهای آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) استفاده شده است. اطلاعات حاصل با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نشان دادند كه بین خودكارآمدی و اضطراب رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بین خودكارآمدی و حل مسئله رابطه مثبت و معنادار مشاهده گردید. یافته های دیگر نشان داد كه متغیر خودكارآمدی در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور ------ متفاوت نیست. نیز میزان اضطراب در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. همچنین در مقایسه تفاوت در حل مسئله ی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور ------، معنی داری بدست نیامد.

فهرست مطالب:

 • چكیده
 • فصل اول كلیات پژوهش
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
 • فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 • مقدمه
 • خودكارآمدی
 • مفهوم خود كارآمدی
 • برداشت انسان از خودكارآمدی
 • تأثیر خود كارآمدی بر فرایندهای انگیزشی
 • باورهای خود كارآمدی
 • خود كار آمدی و خود نظم بخشی
 • داوری درمورد سطح خود كار آمدی
 • اضطراب
 • مفهوم اضطراب
 • اضطراب به عنوان پاسخ درونی
 • دیدگاه پزشكی
 • دیدگاه روانشناسی
 • نظریه كتل
 • حل مسئله
 • مفهوم حل مسئله
 • مهارت های حل مسئله
 • الگوهای حل مسئله
 • عوامل حل مسئله
 • پیشینه پژوهش
 • تحقیقات داخلی
 • تحقیقات خارجی
 • فصل سوم روش شناسی پژوهش
 • مقدمه
 • روش پژوهش
 • جامعه آماری
 • شیوه نمونه گیری
 • ابزارهای اندزه گیری
 • پرسشنامه خود كارآمدی عمومیGSEشوارتز و جروسلم
 • پرسشنامه اضطراب بك
 • پرسشنامه حل مسئله PSLهپنر و پترسون
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • آمار توصیفی
 • آمار استنباطی
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
 • مقدمه
 • توصیف داده ها
 • توصیف جنسیتی پاسخگویان
 • توصیف سنی پاسخگویان
 • توصیف رشته تحصیلی پاسخگویان
 • آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
 • تحلیل داده ها
 • فرضیه اول تحقیق
 • فرضیه دوم تحقیق
 • فرضیه سوم تحقیق
 • فرضیه چهارم تحقیق
 • فرضیه پنجم تحقیق
 • فصل پنجم نتیجه گیری
 • مقدمه
 • بررسی فرضیه ها
 • بررسی فرضیه اول
 • بررسی فرضیه دوم
 • بررسی فرضیه سوم
 • بررسی فرضیه چهارم
 • بررسی فرضیه پنجم
 • محدودیتهای تحقیق
 • پیشنهادهای تحقیق
 • پیشنهادهای كاربردی
 • پیشنهادهای پژوهشی
 • منابع
...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 94


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم مهر 1392ساعت 13:59  توسط سارا  | 

پایان نامه ارشد روانشناسی رابطه ی ادراک فرد از رفتار والدین و دلبستگی به والدین و همسالان با رضایت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ادراک فرد از رفتار والدین و سبک دلبستگی به والدین و همسالان با رضایت تحصیلی در دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان صورت گرفت. بدین منظور از جامعه آماری دانش آموزان پایه دوم دبیرستان که 750 نفر برآورد شده، گروه نمونه ای به تعداد 300 نفر بر اساس جدول تعیین حجم مورگان انتخاب و پرسشنامه های پیوند با والدین (پارکر وهمکاران، 1979)، آزمون دلبستگی به والدین وهمسالان (ارمسون وگرینبرگ1987) و پرسشنامه ی رضایت از تحصیل بر روی گروه نمونه به اجرا درآمد. سپس داده ها جمع آوری و با استفاده از نرم افزار Spssمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.نتایج نشان داد که «توجه والدین» که از مولفه های ادراک فرد از رفتار والدین می باشد نقش پیش بینی کننده خوبی در رضایت تحصیلی دانش آموزان دارد. همچنین مقیاس«اعتماد به والدین» که از مولفه های دلبستگی است بیشتر از «اعتماد به همسالان» در رضایت تحصیلی دانش آموزان تأثیرگذار است.

واژه های کلیدی: ادراک فرد از رفتار والدین، دلبستگی به والدین، دلبستگی به بزرگسالان، رضایت تحصیلی

فهرست مطالب:

 • چکیده
 • فصل اول: کلیات پژوهش
 • مقدمه
 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • تعریف متغیرهای پژوهش
 • فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
 • مقدمه
 • خانواده
 • نوجوانی
 • ارتباط والدین و فرزندان
 • نقش پدر در زندگی طفل
 • رابطه با مادر
 • سبک های قرزندپروری
 • انتظارات والدین – نوجوانان
 • ادراک فرزندان از شیوه ی فرزندپروری
 • ادراک محیطی خانوادگی
 • دلبستگی یعنی چه؟
 • تاریخچه نظریات دلبستگی
 • نظریه دلبستگی جان بالبی
 • مراحل رشد دلبستگی
 • انواع دلبستگی
 • دلبستگی ایمن
 • دلبستگی دوسوگرا یا نا ایمن
 • دلبستگی اجتناب
 • مقایسه دیدگاه های نظری در مورد دلبستگی
 • رضایت تحصیلی
 • پیشینه پژوهش
 • فصل سوم: روش پژوهش
 • مقدمه
 • طرح پژوهش
 • جامعه آماری
 • گروه نمونه و روش نمونه گیری
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • شیوه اجرا:
 • روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 • مقدمه
 • توصیف داده ها
 • بررسی نرمال بودن
 • تحلیل نتایج
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
 • مقدمه
 • بررسی نتایج توصیفی پژوهش
 • نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش
 • محدودیتهای پژوهش
 • پیشنهادات
 • منابع
 • ضمائم
 • فهرست جداول
 • فهرست نمودارها

فرمت فایل: DOCX (ورد 2010) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 144

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
پایان نامه ارشد روانشناسی رابطه ی ادراک فرد از رفتار والدین
قیمت: 1،100،000 تومان       [ حجم 479 کیلو بایت - ZIP ]
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]     {پرداخت آنلاین}

دانلود

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مهر 1392ساعت 10:46  توسط سارا  | 

پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و کارآفرینی در دانشگاه پیام نور

پروژه پایانی – پایان نامه رشته علوم تربیتی و روانشناسی -برای مقاطع کارشناسی و ارشد نردیک 76 صفحه با فرمت word با موضوع بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و کارآفرینی در دانشگاه پیام نور

چکیده: تغییر و تحولات دنیای پرشتاب كنونی در عرصه‌های علمی و فنی و چالش‌های پی در پی نظام‌های اقتصادی- اجتماعی، كاهش ذخایر زیرزمینی و افزایش فقر و بیكاری، موجبات توجه عمیق‌تر سیاستگذاران و اندیشمندان به مفهوم كارآفرینی را فراهم نمود تا آنجا كه آخرین الگوی توسعه را توسعه مبتنی بر كارآفرینی قلمداد كرده‌اند.
كارآفرینی فرایند ابتكار و نوآوری و ایجاد كسب و كارهای جدید در شرایط مخاطره‌آمیز از طریق كشف فرصت‌ها و بهره‌گیری از منابع می‌باشد. كارآفرینی تبدیل ایده نو به محصول یا خدمات است كه از نتایج آن می‌توان به افزایش بهره‌وری، ایجاد ثروت و اشتغال‌زایی اشاره نمود.
دخالت عوامل متعدد سیاسی- اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی در فرایند كارآفرینی و ویژگی‌های شخصیتی خاص كارآفرینان از جمله موضوعاتی است كه توجه بسیاری از محققان را به خود جلب كرده است. نوآوری و خلاقیت، اعتماد به نفس، منبع كنترل درونی، ریسك‌پذیری، استقلال طلبی و انگیزه پیشرفت، از مهمترین ویژگی‌های كارآفرینان است. به‌ویژه مك كله لند ( 1961 ) بر ارتباط انگیزه پیشرفت، كارآفرینی و توسعه تأكید فراوان دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی مقایسه‌ای سطح انگیزه پیشرفت در سه گروه كارآفرینان فردی، كارآفرینان سازمانی و غیر كارآفرینان پرداخته است. به همین منظور 150 تن از مدیران عامل شركت‌های صنعتی شهر تهران ( در هر گروه، 50 نفر ) به صورت تصادفی انتخاب شده و به پرسشنامه انگیزه پیشرفت باهارگاوا ( 1994 ) پاسخ دادند.

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 76

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و کارآفرینی
قیمت: 12،000 تومان       [ حجم 115 کیلو بایت - ZIP ]
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]     {پرداخت آنلاین}

دانلود

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم مهر 1392ساعت 11:49  توسط سارا  | 

پایان نامه بررسی رابطه بین شخصیت پویا و نیات کارآفرینی و موفقیت کار بین کارکنان

پروژه پایانی برای رشته علوم تربیتی .روانشناسی مناسب برای مقاطع ارشد کارشناسی نزدیک 80 صفحه با موضوع : « بررسی رابطه بین شخصیت پویا و نیات کارآفرینی و موفقیت کار بین کارکنان » .

چکیده: از آنجایی که داشتن خلاقیت و نیات کارآفرینی و همچنین موفقیت در كارراهه و احساس رضایت از كارراهه در محیط های كاری در پیشبرد اهداف سازمان بسیار اهمیت دارند و از سویی متغیرهای تفاوت های فردی زیادی با آنان مرتبط می باشند؛ بنابراین مسأله اصلی در این پژوهش تعیین نقش شخصیت پویا بر نیات کارآفرینی و موفقیت کارراهه ذهنی و عینی بود. مطالعه حاضر از نوع تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی (رابطه ای) بوده است. نمونه ی این پژوهش 308 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تابستان 1387 بوده اند، که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات عبارت بودند از: مقیاس شخصیت پویا (PPS)، مقیاس نیات کار آفرینی کرانت و شاپیرو، مقیاس خشنودی کار راهه، فرم بررسی شخصیت جکسون (PRF) برای سنجش انگیزش پیشرفت، مقیاس میل پیشرفت در کار راهه. پایایی تمامی ابزارها بالای 7/0 بوده است. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان می دهد که در مرحله ی اول مجذور ضریب همبستگی 24/0 است یعنی 24 درصد واریانس بین متغیرهای کنترل و نیات کارآفرینی مشترک است و در مرحله ی دوم وقتی شخصیت پویا به معادله اضافه می گردد این میزان به 3/0 افزایش می یابد یعنی رابطه ی خالص بین شخصیت پویا و نیات کارآفرینی 06/0 می باشد و میزان این تأثیر معنادار است(0001/0 =p). همچنین رابطه ی خالص بین شخصیت پویا و موفقیت کار راهه ذهنی 02/0 می باشد که این میزان تأثیر معنادار است(004/0=p) و رابطه ی خالص بین شخصیت پویا و موفقیت کار راهه عینی ناچیز در حدود 01/0 می باشدكه این میزان تأثیر نیز معنادار است(028/0=p). نتایج این تحقیق و سایر تحقیقات نشان می دهدکه شخصیت پویا رابطه ی مهم و بسیار زیادی با متغیرهای فردی و محیطی متعدد دارد. از این جهت، شناسایی این افراد می تواند تأثیر بسزایی در عملكرد و پیشبرد اهداف سازمانی داشته باشد.

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 83

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
بررسی رابطه بین شخصیت پویا و نیات کارآفرینی
قیمت: 12،000 تومان       [ حجم 695 کیلو بایت - ZIP ]
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]     {پرداخت آنلاین}

دانلود

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم مهر 1392ساعت 11:48  توسط سارا  | 

پایان نامه استرس تحصیلی و صفات شخصیت

پایان نامه رشته روانشناسی کارشناسی موضوع استرس تحصیلی و صفات شخصیت

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین استرس تحصیلی و صفات شخصیت در دانش آموزان سال دوم دوره متوسطه اجرا شد. نمونه ای متشکل از 61 دانش آموز پرسشنامه های استرس تحصیلی و صفات شخصیت را تکمیل کردند. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه های پژوهش که در مقیاس فاصله ای با توزیع نرمال اندازه گیری شده بود از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.نتایج نشان داد که بیم استرس تحصیلی و برون گرایی رابطه منفی معنی داری وجود دارد و بین استرس تحصیلی با سازگاری و وظیفه شناسی رابطه معناداری وجود ندارد.از طرفی نتایج این پژوهش نشان داد که بین استرس تحصیلی و روان رنجوری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین استرس تحصیلی و پذیرش دانش آموزان دختر رابطه معنی داری وجود ندارد.از آنجایی که استرس تحصیلی تا حدودی متأثر از صفات شخصیتی است و هر شخص متناسب با صفات شخصیتی خود با آن مواجه می شود پژوهش حاضر سعی در تبیین و بررسی این رابطه با تک تک صفات شخصیتی برآمد.

فهرست مطالب:

 • فصل اول : کلیات
 • مقدمه
 • بیان و مساله پژوهش
 • اهمیت مساله پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • تعریف اصطلاحات
 •     فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیقات
 • استرس
 • تاریخچه و وضع فعلی استرس
 • آستانه استرس
 • انواع استرس
 • استرس تحصیلی
 • تعاریف و تئوریهای شخصیت
 • تئوری صفات
 • مدل  عامل اصلی شخصیت
 • مروری بر تاریخچه مدل پنج عاملی
 • ساختمان شخصیت
 • اندازه گیری شخصیت
 • پیشینه ی تحقیقات
 •     فصل سوم : روش پژوهش
 • مقدمه:
 • نوع و روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه وروش نمونه گیری
 • ابزار جمع آوری اطلاعات
 • روایی ابزار پژوهش
 • اعتبار ابزار اندازه گیری
 • روش و تجزیه و تحلیل آماری
 •     فصل چهارم: یافته های پژوهش
 • تجزیه
 • تحلیل
 •     فصل پنجم: تفسیر نتایج
 • محدودیتها
 • نتیجه
 • پیشنهاد
 • منابع
 • فهرست جداول

فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 52

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
پایان نامه استرس تحصیلی و صفات شخصیت
قیمت: 70،000 تومان       [ حجم 82.9 کیلو بایت - ZIP ]
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]     {پرداخت آنلاین}

دانلود

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392ساعت 14:7  توسط سارا  | 

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان

چکیده: خشونت فیزیکی یا بدنی شامل انواع بد رفتاری‌ها چون هل دادن، لگد زدن، ضربه زدن، کشیدن موی سر، سوزاندن، شلاق زدن، صدمه زدن به اشیاء و لوازم زندگی، بخصوص وسایلی که زن به آنها دلبستگی خاص داشته، اذیت و آزاد رساندن مثل بیدار کردن‌های مکرر زن در نیمه شب، تلفنهای مکرر، جاسوسی و تعقیب زن، انواع تهدید‌ها مثل نامه‌های تهدید آمیز نوشتن، تهدید کلامی یا با اسلحه، تهدید به آزاد و اذیت افراد وابسته به زن مثل کودکان یا خویشاوندان و سرانجام تهدید به کشتن یا کشتن قربانی است. تجربه نشان داده است، رفتار خشونت آمیز از نمونه‌های ساده مانند هل دادن، ضربه زدن شروع شده و بتدریج دفعات آن زیاد و خشن‌تر می‌شود
بدرفتاریها و شکنجه‌های روانی شکل دیگری از خشونت علیه زنان در خانواده است که گستردگی بسیاری دارد مانند: دروغ گفتن، چشم چرانی، تعدد زوجات، بی‌توجه بودن به زن و خواسته‌های او، خیانت به زن، ایجاد محدودیت در روابط، کنترل دائمی مخارج زن، وادار کردن زن به داشتن پوششی خاص، انتقاد و سرزنش کردن به طور مداوم، تهمت زدن، بدرفتاری‌ کلامی و عاطفی مثل تمسخر در جمع، تحقیر وضعیت جسمانی و ظاهری، دشنام و ناسزا گفتن، حرفهای رکیک و غیره، که در نهایت به ترس، عجز و ناتوانی روانی منجر می‌شود، که اراده، اعتقاد به نفس و تصمیم گیری و توانمندی را از زن ساقط می‌کند و در موارد شدید باعث به هم خوردن تعادل روانی و پیدایش تصورات واهی و تمایل به خود کشی می‌شود.
خشونت جنسی به معنای کلیه رفتارهایی که زن را مجبور به برقراری رابطه جنسی می‌کند. همچنین عدم رعایت بهداشت جنسی، آزار و اذیت جنسی و عدم توجه به ارگاسم (orgasm) جنسی زن در هنگام رابطه جنسی جزو خشونت‌های جنسی محسوب می‌شوند. نوع دیگر خشونت جنسی، بریدن اندام تناسلی زنانه (ختنه) می‌باشد، به صورت بریدن جزئی یا کلی کلیتوریس و لبهای کوچک که در شدیدترین نوع آن کلیتوریس، لبهای کوچک و لبهای بزرگ قطع شده و سپس فرج دوخته می شود بگونه‌ای که فقط سوراخ کوچکی برای خروج ادرار و خون مربوط به عادت ماهانه بماند.

فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 122

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان
قیمت: 8،500 تومان       [ حجم 167 کیلو بایت - ZIP ]
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]     {پرداخت آنلاین}

دانلود

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392ساعت 14:7  توسط سارا  | 

پایان نامه ها و تحقیقات و مقالات کامل روانشناسی

این فایل شامل پایان نامه ها و مقالات و پژوهش ها در موضوعات زیر میباشد:

 • پژوهش کامل در زمینه اعتیاد به همراه پایان نامه
 • بیماری های روانی :استرس و اضطراب -افسردگی و خودكشی – پرخاشگری- کودک آزاری- آلزایمر و غیره
 • پایان نامه در زمینه هویت و عزت نفس کامل شده
 • پژوهش های کامل در زمینه دوستیابی
 • پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی
 • پایان نامه تحقیق در مورد جوانان
 • بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت
 • جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی 120 ص
 • بررسی میزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل
 • پایان نامه با موضوع بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس
 • و دهها موضوعات دیگر

همچنین مقالات با موضوعات زیر:

روشهای تحقیق در روانشناسی -روح وقدرت آن -روانشناسی مرگ -رنگ و شخصیت-خانواده درمانی -روان درمانی -
روانشناسی عمومی-خویشتن پنداری -تقویت حافظه -تعارض وماهیت آن -برونگرایی و درون گرایی -
برش عرضی ذهن -ازدواج و بهداشت روانى -تصمیم گیری -تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان
و موضوعات مختلف دیگر

فرمت فایل ها: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
پایان نامه ها و تحقیقات و مقالات کامل روانشناسی
قیمت: 12،000 تومان       [ حجم 6.42 مگا بایت - ZIP ]
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]     {پرداخت آنلاین}

دانلود

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392ساعت 14:7  توسط سارا  | 

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به اعتیاد در بین گروه های سنی مختلف در سطح یک شهرستان

چکیده: در این تحقیق سعی می شود که درک درست از سیاست سوء مصرف مواد مخدر به خواننده بدهیم برای دستیابی به این هدف لازم است تاریخچه زیست شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی مواد مخدر انواع برنامه های درمانی و پیشگیری، تجارت، قوانین و مبارزه با مواد مخدر مورد بررسی قرار گیرد، بدون درک پویایی های مورد مصرف مواد مخدر بحث از آن همچون ضرب المثل مردان کوری است که تلاش می کردند یک فیل را توصیف کنند.
مساله مواد مخدر یکی از مسایل مهم و جدی در سطح بین المللی است که از جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فیزیولوژیک نگاههای مختلف را به خود معطوف نموده است. کشورمان ایران به دلیل استراتژیک و از گذشته به عنوان پلی بوده است میان شرق و غرب و در زمینه مواد مخدر با توجه به همسایگی با افغانستان به عنوان یکی از مهم ترین تولید کنندگان مواد مخدر همواره مسیری بوده برای انتقال این مواد به ترکیه و از آنجا به کشور های اروپایی. به این دلیل است که ایران از مهمترین عامل های مصرف مواد مخدر در آن نزدیکی اش به کشور افغانستان است.
حال این مساله در بین شهرهای کوچک بخاطر عوامل مختلف اجتماعی- اقتصادی نمودبیشتری دارد. این تحقیق با استفاده از روش اسنادی و میدانی سعی نموده است که عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به اعتیاد را در بین شهروندان شهرستان شاهین دژ مورد بررسی قرار دهد. یافته ها نشان داد که بین عواملی همچون سطح سواد، جایگاه اجتماعی، وضعیت خانوادگی و گرایش به مصرف مواد مخدر ارتباط معنی داری وجود دارد.

فهرست مطالب:

 • چکیده
 • کلمات کلیدی
 • فصل اول
 • مقدم
 • مروری اجمالی به تاریخ مو اد مخدر
 • بیان مسئله
 • آشنایی
 • مصرف تفننی
 • اعتیاد
 • عوامل اعتیاد در جامعه ایرانی
 • چرا انسان معتاد می شود
 • شخصیت
 • فشار زندگی
 • یکنواختی زندگی
 • تبلیغات بازرگانی
 • پزشکان
 • هزینه
 • مد
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 • اهداف تحقیق کلی و ویژه
 • فرضیه ها یا پرسشهای تحقیق
 • فصل دوم
 • ادبیات و پیشینه تحقیق
 • نظریه های مختلف درباره عوارض و عوامل مصرف مواد مخدر
 • نظریه های اجتماعی مطرح شده درباره اعتیاد (خرد)
 • نظریه های جامعه شناختی درباره اعتیاد (کلان)
 • واکنش و پاسخهای جنسی
 • مرحله نگرش
 • مرحله پلاتو
 • مرحله اورگاسم
 • مرحله فرونشینی
 • نظریه های روان شناختی
 • وراثت و عوامل بیولوژیک (نظزیه های زیست شناختی)
 • پیشگیری از اعتیاد
 • انواع اعتیاد
 • الکل
 • آثار احتمالی مصرف الکل در بلند مدت
 • مشکلات جسمانی
 • خطرات اعتیاد به الکل
 • آمفتامین
 • مدل تحلیلی تحقیق
 • فصل سوم
 • تقاضا (مصرف مواد مخدر)
 • توصیف شیوع مصرف مواد مخدر
 • الف) در سطح جهانی
 • ب) در سطح ملی
 • پیشنهاد و ارائه راه حل های معضل مصرف مواد مخدر
 • الف) افرادی که تاکنون مواد مخدر مصرف نکرده اند
 • ب) افرادی که مواد مخدر مصرف کرده اند ولی هنوز معتاد نشده اند
 • ج) معتادان به مواد مخدر
 • ابزار تحقیق
 •  پرسشنامه
 • جامعه آماری و روش نمونه گیری
 • حجم نمونه
 • محیط پژوهشی
 • پایایی ابزار سنجشی (Varible)
 • فصل چهارم
 • جداول
 • فصل پنجم
 • بحث و نتایج تحقیق
 • آزمون فرضیه اول (رابطه ای بین اعتیاد و شخصیت و فشار زندگی وجود دارد)
 • آزمون فرضیه دوم (رابطه ای بین اعتیاد و یکنواختی زندگی وجود دارد )
 • آزمون فرضیه سوم ( رابطه ای بین اعتیاد و هزینه و مد وجود دارد )
 • آزمون فرضیه چهارم ( رابطه ای بین اعتیاد و مشکلات جنسی وجود دارد)
 • پیشنهاد برای آینده
 • ترک اعتیاد
 • محدودیت های تحقیق
 • منابع فارسی
 • منابع انگلیسی
 • پرسشنامه

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 78

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به اعتیاد
قیمت: 12،900 تومان       [ حجم 658 کیلو بایت - ZIP ]
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]     {پرداخت آنلاین}

دانلود

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392ساعت 14:6  توسط سارا  | 

پایان نامه کودک آزاری و نقش منفی آن در جامعه

چکیده: نا آگاهی یکی از عوامل عمده در بروز و ادامه‌ی کودک آزاری در خانواده و اجتماع است.
این آزارها می‌تواند صدمه‌ای جدی به کودکان وارد کند و یا حتا باعث مرگ‌شان شود. تحقیقات نشان می‌دهند از هر ۴ دختر و هر ۸ پسر، یک نفر از آنها در سنین قبل از ۱۸ سالگی مورد آزار قرار می‌گیرند. هم‌چنین سالانه یک کودک از هر ۲۰ کودک، از نظر جسمی صدمه می‌بیند. آزارهای جسمی کودکان شامل مواردی چون سوزاندن، لت کردن و شکستن استخوان‌هاست. آزارهای جنسی شامل‌ لمس بدن کودکان به‌صورتی ناشایست و سوءاستفاده از آنها را شامل می‌شود. غفلت و بی‌توجهی می‌تواند مواردی چون خودداری از غذا دادن به کودکان، پوشانیدن لباس، تهیه سرپناه و سایر نیازهای اساسی را شامل شود. نادیده گرفتن عاطفی شامل مواردی چون خودداری از ابراز عشق و محبت، راحتی و توجه است. بی‌توجهی از لحاظ صحت هنگامی روی می‌دهد که از مراقبت‌های طبی برای کودکان خودداری شود.
کودک آزاری دارای گستره وسیعی است و ممکن است در هر فرهنگ و اجتماعی که دارای ارزش‌های اخلاقی خاص خود هستند، اتفاق بیفتد.
هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک طفل شود کودک آزاری است و دیگر اینکه عبارت است از آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یاسعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند.
آزار و اذیت در بسیاری از خانواده‌ها پنهان داشته می‌شود. کودک آزاری اغلب در خانواده‌هایی اتفاق می‌افتد که از نظر اجتماعی بسیار منزوی بوده، دوستی نداشته و با دیگران نیز ارتباطی ندارند.
والدینی که در دوران کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند بیشتر امکان دارد کودکان خود را مورد آزار قرار دهند.استفاده از مخدرات و دارو می‌تواند شمار کودک آزاری را افزایش دهد. والدینی که بیش از حد انتقاد می‌کنند، در روش‌های تربیتی و رعایت نظم بسیار خشن هستند، آنهایی که برای کودکانشان خیلی کم یا زیاد ابراز نگرانی می‌کنند و یا استرس بسیار زیادی دارند ممکن است در شمار والدین کودک آزار نیز قرار داشته باشند.
والدین کودک آزار اغلب قصد صدمه زدن به کودکان خود را ندارند. معمولاً آنها در هنگام عصبانیت کودکان خود را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. این چنین والدینی نیاز به کمک حرفه‌ای روان‌شناسی دارند.

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 107

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
پایان نامه کودک آزاری و نقش منفی آن در جامعه
قیمت: 12،900 تومان       [ حجم 606 کیلو بایت - ZIP ]
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]     {پرداخت آنلاین}

دانلود

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392ساعت 14:6  توسط سارا  |